Termeni si conditii Asociatia Medicover

Va informam ca ASOCIATIA MEDICOVER este operator de date cu caracter personal, fiind inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in scopul reclama, marketing si publicitate sub nr. 38322.

Conform prevederilor Regulmantului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate  datele dvs. personale.

In sensul prezentului Regulament :

1. date cu caracter personal - inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. Prelucrare de date cu caracter personal - inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

3. Stocarea de date cu caracter personal reprezinta pastrarea datelor cu caracter personal pe suport de hartie  sau pe calculator.

4. Destinatarul transmiterii de date cu caracter personal - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.

5. Parte terta - inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

6. Consimtamant  al persoanei vizate  - inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

7. Date privind sanatatea - inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia;

8. Operator - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

In conformitate cu prevederile art. 12 – 19 din Regulmantul nr. 679 din 27 aprilie 2016 , Asociatia „Asociatia Medicover”,  va informeaza ca:

  1. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către ASOCIATIA MEDICOVER  este : -  art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract";
  • art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului" ;
  • interesul legitim al  ASOCIATIEI  MEDICOVER cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.
  1. Scopul prelucrarii :

Situatiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in domeniul relatiilor de munca sunt urmatoarele:

(i) pentru realizarea obiectului de activitate al Asociatiei;

(ii) in legatira cu o obligație legala a ASOCIATIEI MEDICOVER rezultate din lege sau ordin al unei autorități publice

(3) Este operatorul datelor furnizate de catre dvs. in calitate de persoane vizate (Minori, Membrii Familiei Persoanei Vizate, Beneficiari ai Serviciilor de Protectie si Asistenta Sociala, Voluntari, Cadre Didactice);

(4) Prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatilor de protectie si asistenta sociala si educare/instruire pentru un stil de viata sanatos in realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei, dar si in subsidiar, pentru reclama, maketing, publicitate si statistica.

(5) Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, respectiv: nume si prenume, nume si prenume membrii de familie, sex, data si locul nasterii, cetatenie, caracteristici fizice/antropometrice, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, formare profesionala – diplome – studii, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine si voce, inclusiv a datelor cu caracter special, respectiv: Codul Numeric Personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, a datelor privind starea de sanatate, a datelor cu caracter personal care denota originea rasiala, precum si a datelor cu caracter personal care denota originea etnica este facuta in mod voluntar de catre dvs. dupa o corecta informare in legatura cu scopurile prelucrarilor de date, categoriile de date prelucrate si destinatarii carora le vor fi dezvaluite datele dvs. personale.

(6) La datele cu caracter personal furnizate de catre reprezentantii legali/parintii minorilor vor putea avea acces doar acestia , restul categoriilor de date nefiind dezvaluite.

(7) Tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de catre dvs. are obligatia pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

(8) Prin utilizarea serviciilor, a aplicatiilor sau a oricaror servicii puse la dispozitie de Asociatie prin intermediul website-ului www.medicover.ro/despre-noi/asociatia-medicover/, dvs. in calitate de utilizator consimtiti in mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le furnizati Asociatiei, in scopurile mentionate mai sus, pe durata desfasurarii activitatii.

(9) Adresele dvs. de e-mail, pot fi prelucrate in vederea transmiterii de newsletter, in cazul in care v-ati abonat la acesta, caz in care adresele de e-mail devin active si vor fi utilizate in acest scop, pana cand va manifestati optiunea de a va dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa asociatia@medicover.ro prin care sa solicitati dezabonarea de la newsletter.

(10) Conform Regulmantului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiati de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor,  dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, in conditiile legii.

(11) In conformitate cu art.21 alin.2  din Regulamanet , aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele furnizate Asociatiei sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(12) Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Serviciului Administrativ din cadrul Asociatiei situat la adresa din București, Str. Constantin Ghercu, nr. 1A, etajul 2, Sector 6, in atentia Responsabilului de Date Personale sau la adresa de email george.istrate@medicover.ro.